Transport ma wpływ na zrównoważony rozwój, który dotyczy w szczególności czynników ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych. Stopień rozwoju systemu transportowego decyduje o dostępności transportowej danego obszaru. Co ważne, system transportowy wpływa na jakość życia w mieście oraz stanowi integralną część terenu zurbanizowanego miasta.

System transportowy co to jest?

System transportowy jest zbiorem relacji, procesów i elementów, które przetwarzają strumień ładunków i pasażerów, który określany jest popytem na usługi transportowe. Jest to zespół środków organizacyjnych, technologicznych i ekonomiczno-prawnych, który tworzy związek funkcjonalny do nawiązania zależności gospodarczych na określonym terenie.

System transportowy składa się z sieci infrastruktury transportowej i jej użytkowników. Należy dodać, że system transportowy podzielony jest na trzy wymiary:

– instytucjonalno-prawny, który warunkuje w określonym stopniu sprawność funkcjonowania systemu, zarówno w jego wewnętrznym wymiarze, jak i zewnętrznym,
– materialno-techniczny, w którego skład wchodzą pojazdy czy infrastruktura liniowa i punktowa,
– ekonomiczny, na który składają się producenci usług wraz z ich relacjami ze stroną popytową.

System transportowy – jakie są jego cechy?

System transportowy jest złożonym zbiorem elementów i relacji, dlatego też można wyodrębnić w jego zakresie następujące cechy:

– dynamiczność- system transportowy podlega zmianie w czasie i przestrzeni, jest adaptowalny do nowych uwarunkowań,
– złożoność – system transportowy składa się z wielu elementów oraz reakcji i interakcji pomiędzy tymi elementami, jak i również otoczeniem,
– ograniczona zdolność do samoregulacji – system transportowy jest tworzony przez człowieka, przez co nie ma umiejętności samoregulacji, działa zawodnie i nie posiada zdolności do samolikwidacji zaistniałych odchyleń,
– probabilizm – system transportowy jest nieprzewidywalny, wszystkie zjawiska, stany, relacje i sprzężenia pomiędzy procesami, pojawiają się w sposób nagły.

System transportowy co to? – funkcje systemów transportowych.

System transportowy pełni cztery najważniejsze funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja hamująca rozwój obszaru, która pomaga tworzyć bariery transportowe tam, gdzie jest to potrzebne. Funkcja usługowa odpowiada za realizację celów publicznych w podstawowym zakresie.

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest funkcja stymulująca rozwój obszaru, której zadaniem jest udostępnianie określonego terenu oraz rozwijanie podaży usług transportowych wyprzedzająco do aktualnych potrzeb. Ostatnią funkcją jest kompozycja przestrzenna, która oznacza, że elementy systemu transportu stawiane są na równi z przestrzennymi rozwiązaniami architektoniczno-urbanistycznymi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie system transportowy co to.

Comments are closed.